Badania kliniczne

Badania kliniczne

Instytut Techniki i  Aparatury Medycznej wyda? firmie Vacufit opini? na temat innowacyjno?ci urz?dze? wdra?anych do produkcji. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, ?e wdra?ana technologia jest nieznana i  niestosowana dotychczas. Innowacyjne w  skali ?wiatowej jest zastosowane w  urz?dzeniach Vacufit sterowanie urz?dzeniami przy u?yciu komputerów przemys?owych specjalistycznie oprogramowanych. Zapewnia to sterowanie wszystkimi systemami i  procesami pracy urz?dze?. Nowoczesny dotykowy monitor LCD umo?liwia wykorzystanie technik graficznych i  korzystanie z  zainstalowanych multimediów. Innowacyjno?? urz?dze? dzi?ki zastosowanym rozwi?zaniom medycznym daje doskona?e rezultaty w  postaci redukcji cellulitu, odchudzania, poprawy wygladu i j?drno?ci skóry oraz poprawy kondycji fizycznej.

Opinia Instytutu Techniki i  Aparatury Medycznej

Badania kliniczne

Skuteczno?? dzia?ania urz?dze? VacuFit potwierdzaj? badania przeprowadzone przez Centrum Bada? Wydolno?ciowych Diagnostix, prowadz?ce wielu mistrzów olimpijskich w tym Maj? W?oszczowsk?, Vice Mistrzyni? Olimpijsk? i Mistrzyni? ?wiata w kolarstwie górskim. Pe?na wersja bada?

BADANIA NA TEMAT ZASTOSOWANIA PODCI?NIENIA

Przeprowadzone badania wykaza?y, i? zastosowanie podci?nienia wewn?trz szczelnie zamkni?tej kapsu?y Vacu Fit rewelacyjnie wp?ywa na zwi?kszenie ukrwienia w dolnych partiach cia?a, gdzie z regu?y odk?ada si? najwi?ksza ilo?? tkanki t?uszczowej. Zastosowane podci?nienie o odpowiedniej mocy przy?piesza spalanie tkanki t?uszczowej podczas ma?o forsuj?cych ?wicze? na bie?ni.
Badania dowiod?y, i? podczas 30 minutowego treningu na bie?ni zamkni?tej w kapsule Vacu Fit, przy ?redniej pr?dko?ci 4km/h oraz 10% k?cie nachylenia, dochodzi do nawet 5 krotnego, wi?kszego spalania kalorii ni? podczas tradycyjnego 1h treningu na bie?ni. Ponadto badania grupy 200 ?wicz?cych osób wykaza?y, znacz?c? popraw? przemiany materii ju? po 10 zabiegach w urz?dzeniach Vacu Fit.

183 z 200 ?wicz?cych osób zauwa?y?o popraw? kondycji skóry po 4 zabiegach. Przed rozpocz?ciem serii 20 zabiegów dokonany zosta? (grupa 200 osób) pomiar obwodu problematycznych cz??ci cia?a (obwód pasa, bioder, ud, ?ydek oraz kostek). Porównanie wyników sprzed i po serii ?wicze? udowodni?o nadzwyczajn? skuteczno?? w redukcji obwodu cia?a. U 178 osób zanotowali?my utrat? ponad 12 cm w obwodzie. Dalsze badania wykaza?y minimalne obci??enie stawów skokowych podczas ?wicze?.

Czynno?? ilo?? spalonych kalorii w ci?gu 1h
Marsz 140
Prace domowe 150
P?ywanie (400m/h) 300
Taniec 350
Szybki marsz (6km/h) 370
Tenis 420
Jazda na rowerze (30km/h) 500
Squash 690
Vacu Fit bie?nia 1300
Vacu Fit stepper 2350

Badania na kolejnej grupie 200 osób w wieku 25-45 lat wykaza?y, i? podczas 30 minutowego treningu na stepperze eliptycznym zamkni?tym w kapsule Vacu Fit, przy obci??eniu wynosz?cym 65 jednostek dochodzi do 8-

krotnie szybszego spalania tkanki t?uszczowej. Porównanie pomiarów obwodu przed rozpocz?ciem sesji z wynikami uzyskanymi po 15 treningach wykaza?o utrat? obwodu cia?a do nawet 16 cm. 194 z 200 poddanych badaniom osób zauwa?y?o popraw? j?drno?ci skóry ju? po 3 treningach na stepperze zamkni?tym w kapsule Vacu Fit.

Jak wykazuj? wyniki przeprowadzonych bada? spalanie kalorii podczas ?wicze? w kapsule Vacu Fit jest kilkakrotnie wy?sze ni? podczas tradycyjnego treningu. Dzi?ki zwi?kszonej przemianie materii nie jest wymagane stosowanie drastycznych diet ograniczaj?cych ilo?? spo?ytych kalorii, powoduj?cych z?e samopoczucie psychiczne, os?abienie, czy brak koncentracji. Ocena zdrowia 200 badanych osób przed i po serii 20 zabiegów nie wykaza?a negatywnego wp?ywu ?wicze? w podci?nieniu na zdrowie i samopoczucie osób ?wicz?cych.

Marzena Rojek
Dietetyk
Absolwent ?l?skiej Akademii Medycznej
Witold Borkowski
Lekarz medycyny

BADANIA NA TEMAT ZASTOSOWANIA PODCZERWIENI

Promieniowanie podczerwone (infrared –IR ) znajduje si? w spektrum s?onecznym i stanowi ono oko?o 42%. Promieniowanie IR od wielu lat wykorzystywane jest w fizykoterapii, chirurgii plastycznej, ortopedii, rehabilitacji i medycynie sportowej. Pozytywny efekt IR zosta? wielokrotnie udowodniony w wielu pracach badawczych mi?dzy innymi przez ameryka?ski urz?d badawczy lotnictwa i astronautyki NASA. Obecnie medycyna ma na celu nie tylko leczy? schorzenia, ale i dzia?a? prewencyjnie na ca?y organizm, ?eby zapobiec im. Efekt dzia?ania IR polega na wzmocnieniu w?asnych mechanizmów regeneracyjnych, które uruchamiaj? si? pod ich wp?ywem.

Jak podczerwie? dzia?a na ?ywy organizm? W tkance biologicznej wywo?uje przede wszystkim reakcje termiczne. W kontakcie ze skór? skutkuje ogrzaniem i nasila pocenie si?. Posiada w?a?ciwo?ci biostymulacyjne i prozdrowotne.

Zastosowanie w lecznictwie

Promienie podczerwone zacz?to wykorzystywa? na szersz? skal? (najpierw do celów medycznych). Najbardziej znanym zastosowaniem jest mi?dzy innymi leczenie bólów mi??niowych, chorób stawowych, nast?pstw kontuzji czy zwichni?? i zaburze? kr??enia w obr?bie skóry. Z powodzeniem stosuje si? promieniowanie podczerwone tak?e w leczeniu wielu innych dolegliwo?ci, np. bólów zwi?zanych z dyskopati?, po z?amaniach, nast?pstw zbyt intensywnych ?wicze? fizycznych, menstruacj?. Wykorzystuj? si? równie? w celu ?agodzenia kurczy i napi?? mi??niowych, szoku pourazowego. Z ich pomoc? mo?na leczy? takie schorzenia jak: niektóre choroby skóry, mi??ni, rw? kulszow?, wysokie ci?nienie krwi, stres, zm?czenie, reumatyzm, bóle g?owy, artretyzm, bezsenno??, przezi?bienia. Energia podczerwieni korzystnie wp?ywa na uk?ad sercowo - naczyniowy, uk?ad oddechowy, gospodark? wodno - elektrolitow?, czynno?? wydzielnicz? nerek i wielu innych gruczo?ów. Poza tym obni?a napi?cie mi??ni, zmniejsza pobudliwo?? nerwow? oraz wra?liwo?? receptorow?, przez co dzia?a uspokajaj?co i przeciwbólowo, a tak?e znacznie przyspiesza przemian? materii.

Znamy wiele zalet promieni podczerwonych:

Podczerwie? s?u?y wygl?dowi skóry

Podczerwie? hamuje rozk?ad w?ókien kolagenowych i elastycznych, a nawet je stymuluje sprawiaj?c, ?e skóra na d?u?ej zachowuje elastyczno??, witalno?? i m?ody wygl?d. D?ugie fale podczerwone niweluj? równie? szorstko??, pozostawiaj?c skór? g?adk? i mi?kk?. Dzia?anie promieni podczerwonych pomaga w uwolnieniu skóry od zanieczyszcze? i obumar?ych komórek. Rezultat jest taki, ?e organizm ?atwiej przyswaja tlen, poprawia si? ukrwienie i kolor skory. Z wykorzystaniem ciep?a podczerwieni mo?liwe jest otworzenie porów skóry, które nie funkcjonowa?y przez ca?e lata np. zatykane kosmetykami. Podczerwie? jest unikalnym aktywatorem metabolizmu komórkowego, który opó?nia procesy starzenia stymuluj?c mechanizmy odnowy komórkowej i wzmacniaj?c dotlenienie komórek. Dzi?ki wprowadzeniu tym sposobem w mikrostruktury skóry zapasu od?ywczych sk?adników drobne zmarszczki i nierówno?ci ul?gaj? sp?yceniu. Efekty wida? go?ym okiem: mniej zmarszczek, j?drniejsza i lepiej nawil?ona skóra oraz promienna cera. Terapia podczerwieni? pomaga w leczeniu tr?dziku, ?uszczycy, ?upie?u, oparze? i wszelkich pourazowych zmian skóry lub zranie?. Blizny ?wie?e i zastarza?e, nawet bliznowce, mog? by? stopniowo zmi?kczone. Oparzenia i inne rany, w tym ci?te, goj? si? ze znacznie zredukowanym bliznowaceniem. Terapia podczerwieni? jest stosowana na oddzia?ach oparzeniowych.

Co podczerwie? robi dla sylwetki?

Efektem g??bokiego ogrzewania promieniami podczerwonymi jest uwolnienie organizmu niepo??danych nadwy?ek t?uszczu, zwi?zków toksycznych i wody, b?d?cych przyczyn? tworzenia si? tak zwanej „skorki pomara?czowej”. Ze wzgl?du na zdwojon? g??boko?? penetracji w g??b miejsc obj?tych cellulitem, po??czona z 10 - krotnie wzmo?onym nagrzewaniem tych tkanek, terapia podczerwieni? jest znacznie bardziej skuteczna, ni? jakakolwiek konwencjonalna metoda. Korzystanie z podczerwieni dzia?a pro zdrowotnie nie tylko na skór?, ale tak?e wspomaga odchudzanie. Odchudzaj?ce dzia?anie podczerwieni polega na tym, ?e ciep?o wnika w g??b cia?a od 4 do 6 cm i rozgrzewa organizm. Ciep?o to, dzi?ki krwiobiegowi oraz kr??eniu limfy, dociera tak?e do g??biej po?o?onych regionów cia?a oraz do organów wewn?trznych. Dzia?anie fal podczerwonych powoduje, ?e organizm ?atwiej wydala nie tylko wod?, ale tak?e t?uszcz (20%), cholesterol, metale ci??kie, kwasy i zwi?zki toksyczne, mobilizuje si?y obronne naszego organizmu, wzmacnia uk?ad immunologiczny. Pomaga równie? wi?za? wolne rodniki powoduj?c efektywne oczyszczanie organizmu, usuwanie podskórnej tkanki t?uszczowej i zmniejszenie cellulitu, w wyniku, czego skóra staje si? j?drna i elastyczna.

Terapia podczerwieni?– trening bez wysi?ku

Promienie IR wprowadzaj? do organizmu znaczn? dawk? energii. Naczynia krwiono?ne ul?gaj? rozszerzeniu, ci?nienie krwi jest zdynamizowane, procesy metaboliczne w tkankach zachodz? szybciej, mi??nie, ?ci?gna i nerwy s? lepiej od?ywione. Terapia podczerwieni? pozwala w do?? krótkim czasie pozby? si? kwasu mlekowego, który kumuluje si? w mi??niach podczas intensywnego wysi?ku fizycznego. Mi??nie staj? si? elastyczniejsze, znika ból i usztywnienie czyli popularne „zakwasy”. A wiadomo, tzw. zakwaszenie mi??ni jest zmor? ka?dego, kto ?wiczy. Promieniowanie podczerwonego mo?na stosowa? nie tylko do przyspieszenia regeneracji organizmu i leczenia urazów, ale tak?e w procesie przygotowania organizmu do wysi?ku fizycznego. Podczerwie? jest doskona?ym rozwi?zaniem dla utrzymania sprawno?ci sercowo - naczyniowej, kiedy osoba aktywna jest zmuszona unika? wysi?ku, np. z powodu niesprzyjaj?cej pogody lub kontuzji. Ponadto, stosowanie podczerwieni jest znakomit? rozgrzewk? przed rozci?ganiem lub rozpocz?ciem intensywnej aktywno?ci fizycznej. Dzi?ki ciep?u podczerwieni organizm jest wst?pnie rozgrzany do jazdy na nartach, biegu w niskiej temperaturze, itp. Badania wskazuj?, ?e rozci?ganie po 40-minutowej sesji podczerwieni powinno wytworzy? sta?y wzrost gi?tko?ci. Nawet jedna 20-minutowa sesja mo?e spowodowa? tymczasowy wzrost elastyczno?ci do 10%. Udowodniono, ?e terapia podczerwieni? przyspiesza obieg krwi, zwi?ksza si? przy tym ilo?? hemoglobiny erytrocytów, które dotleniaj? nasze cia?o, leukocytów, a to z kolei uodparnia organizm, chroni przed przezi?bieniem, pozwala na codzienne uprawianie sportu bez wzgl?du na warunki pogodowe. Dzi?ki poprawie przemiany materii podczas terapii IR, do ka?dej komórki naszego organizmu s? dostarczane niezb?dne dla jej funkcjonowania tlen i substancje od?ywcze, a to z kolei przyspiesza gojenie si? ran, urazów, kontuzji, siniaków, efektywnie usuwa bóle stawów i mi??ni oraz skurcze, redukuj?c czas rehabilitacji po zawodach. Pod tym wzgl?dem terapia podczerwieni? mo?e sta? si? nieod??czn? cz??ci? ka?dego fitness klubu. Niektóre dru?yny pi?ki no?nej korzystaj? z terapii podczerwieni? przed meczem, by rozgrza? mi??nie oraz po meczu w celach przyspieszenia procesów regeneracji organizmu.

Efekt biernego treningu naczy? wie?cowych

Wiele osób uprawiaj?cych biegi czyni to w celu stymulacji uk?adu kr??enia i naczy? wie?cowych, a nie tylko w celu kszta?towania mi??ni np. ?ydek. Ciep?o promieniowanie podczerwone spe?nia te same wymogi, a skutek jest równie efektywny. Podczas ka?dej sesji podczerwieni, wyst?powa?o znaczne obni?enie ci?nienia krwi, oporu wyrzutowego serca i ca?kowitego oporu obwodowego u wszystkich pacjentów. U pacjentów podczas ka?dej sesji wyst?pi? tak?e wzrost cz?sto?ci akcji serca, pojemno?ci wyrzutowej serca, wydajno?ci serca i frakcji wyrzutowych. Naukowcy uwa?aj? te trzy ostatnie efekty za dowód, ?e stymulacja serca podczas wywo?ywanej podczerwieni? hipertermii jest dobrze zrównowa?ona, podczas gdy spis efektów wykazuje wyra?nie szczegó?y zmian w kr??eniu w najmniejszych naczyniach, prowadz?cych do po??danego wyniku, t.j. obni?enia ci?nienia krwi.

Badania prowadzone przez NASA wykaza?y, ?e stymulacja przy pomocy promieni podczerwonych jest idealn? metod? utrzymania na sta?ym poziomie i w dobrej kondycji naczy? wie?cowych u ameryka?skich astronautów podczas d?ugich podró?y kosmicznych

Ciep?o podczerwieni stymuluje przep?yw krwi

Podczerwieni? mo?na równie? pozytywnie wp?yn?? na system ukrwienia oraz na przemian? materii. Substancje wywo?uj?ce ból oraz zapalenia mog? zosta? wcze?niej usuni?te z organizmu. Ogrzewanie jednego obszaru cia?a wytwarza odruchowe rozszerzenie naczy? w odleg?ych obszarach cia?a, nawet w przypadku braku zmiany w temperaturze g??bokiej cia?a; t.j. ogrzewaj?c jedn? ko?czyn?, równie? w drugiej obserwuje si? rozszerzenie naczy?; na przyk?ad ogrzewaj?c przedrami? równie? w obu ko?czynach dolnych rozszerz? si? naczynia; ogrzewanie przodu tu?owia spowoduje tak?e rozszerzenie si? naczy? w d?oniach. Ogrzewanie mi??ni wytwarza zwi?kszony poziom przep?ywu krwi, podobny do tego, jaki powstaje podczas ?wicze?. Wzrost temperatury powoduje zwi?kszony przep?yw krwi i rozszerzenie naczy? w?osowatych, t?tniczek i ?y?, prawdopodobnie w wyniku bezpo?redniego dzia?ania na ich mi??ni g?adkie. Uwolnienie bradykininy, uwolnionej w wyniku dzia?ania gruczo?ów potowych, równie? powoduje zwi?kszony przep?yw krwi i rozszerzenie naczy?.

Hipertermia ca?ego cia?a, z wynikowym wzrostem temperatury wn?trza cia?a, dalej wywo?uje rozszerzenie naczy? poprzez wywo?ywany przez podwzgórze spadek napi?cia wspó?czulnego przy zespoleniu t?tniczo - ?ylnym. Rozszerzenie naczy? jest tak?e wywo?ywane przez odruchy, które zmieniaj? równowag? naczynioruchow?. Poprawa cyrkulacji krwi powoduje lepsze jej zaopatrzenie w tlen, co z kolei jest dobroczynnym ?wiczeniem dla serca i naczy? krwiono?nych.

PRZECIWWSKAZANIA

Opinia medyczna na temat zastosowania IR w walce z cellulitem

Witold Borkowski Lekarz Medycyny